Preinscripció ESO 2022/2023

Entre el dimecres 9 de març i el dilluns 21 de març de 2022 estarà obert el període de preinscripció per cursar estudis d’ESO. Aquesta preinscripció va adreçada EXCLUSÍVAMENT als alumnes de 6è que finalitzen una etapa educativa i s’incorporen a l’ESO o bé per aquells alumnes que ja cursen ESO i, per qualsevol motiu, han de canviar de centre educatiu.

El Departament d’Educació ha posat en marxa un portal web adreçat a les famílies i dedicat exclusívament a informar d’aquest procés de preinscripció i poder realitzar les preinscripcions: https://preinscripcio.gencat.cat/

És molt important que facin un seguiment continuat de la informació que es pugui publicar i actualitzar en aquesta pàgina web oficial.

Els comuniquem que la preinscripció NOMÉS podrà efectuar-se per mitjans telemàtics amb les següents opcions:

 • Sol·licitud Electrònica: en aquest cas cal disposar d’un certificat digital o bé DNIe (i un lector òptic). Les famílies que optin per aquesta opció NO CAL QUE ENTREGUIN cap documentació ni al centre ni a la mateixa aplicació informàtica. Només caldrà adjuntar documentació d’identificació presentada si la persona que fa la sol·licitud i/o l’alumne/a s’identifica amb passaport o un document identificatiu de la unió europea, o si falla la consulta interadministrativa del DNI/NIE.
 • Sol·licitud amb Suport Informàtic: les famílies que optin per aquesta opció s’identificaran amb la imatge del DNI de la persona sol·licitant i caldrà que presentin a la mateixa aplicació informàtica el llibre de família i el DNI del tutor sol·licitant escannejant aquests documents amb el mateix telèfon mòbil i adjuntant-los a l’aplicació informàtica. El centre NO PODRÀ RECOLLIR cap tipus de documentació.

És IMPRESCINDIBLE doncs que per formalitzar la preinscripció es disposi d’un telèfon mòbil i d’un compte de correu electrònic que sigui hàbil.

A l’Institut Pla de les Moreres som conscients de les dificultats amb què es poden trobar i també de la necessitat de fer correctament aquesta preinscripció i per aquest motiu els demanem que agafin cita prèvia perquè els puguem ajudar en aquest procés contactant amb la Secretaria del centre al 93 804 19 50 o bé a través del correu electrònic a8044168@xtec.cat.

Entre el 9 i el 21 de març, període en què és obert el període de preinscripció, podran demanar cita prèvia entre les 8:00h i les 14:00h per rebre el suport que considerin necessari.

Les famílies que tinguin fills/es cursant ESO en altres centres educatius i que decideixin preinscriure els seus fills/es al nostre centre caldrà que contactin amb la Secretaria del nostre centre.

Cal que tinguin en compte la informació dels següents enllaços:

 1. Dates clau del calendari i actuacions associades: entre el 9 i el 21 de març estarà obert el període de preinscripció i aproximadament entre el 21 i el 29 de juny es confirmarà la matrícula.
 2. Documentació: Llibre de família o altres documents relatius a la filiació i DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne. Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

És important que davant qualsevol dubte contactin amb la Secretaria del nostre institut i/o demanin cita prèvia per rebre el suport presencial necessari.

Criteris prioritaris i complementaris

Els criteris prioritaris són els següents:

 1. Quan l’infant que opta a la plaça té germans o germanes que ja estudien al mateix centre educatiu. Se sumen 50 punts.
  Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l’infant està en situació d’acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, també rebrà aquesta puntuació.
 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola.
  Cada centre té una zona educativa que estableix el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc se sumen 30 punts
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc se sumen 20 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre, se sumen 15 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s’ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.

   Podeu consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare, la mare o el tutor o la tutora està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi però no en la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.
 3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts.
  És a dir, si un membre de la unitat familiar rep l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són:

 1. Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal que treballa al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.
 2. Família nombrosa. Quan l’infant forma part d’una família nombrosa, se sumen 10 punts.
 3. Família monoparental. Quan l’infant forma part d’una família monoparental, se sumen 10 punts.
 4. Ser bessó o trigemin. Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.
 5. Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar, se sumen 10 punts.
 6. Si algun membre de la família té una discapacitat se sumen 15 punts. Quan l’infant mateix, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
 7. Se sumen 10 punts si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Recordeu que la documentació acreditativa dels criteris prioritaris i complementaris s’ha d’adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

Normativa de preinscripció