VAGUES

Davant les continuades convocatòries de vagues per part de diferents organitzacions d’estudiants, atenent a la massiva adhesió del nostre alumnat a aquestes convocatòries amb l’únic objectiu de no assistir a classes i volent evitar qualsevol tipus de conjetura errònia per part de les famílies, des de l’Institut, us volem informar de què:

  • Aquestes jornades de vaga són convocades per sindicats d’estudiants i participades exclusívament pels alumnes, sense que el personal docent i no docent de l’Institut hi prengui part.
  • Els únics responsables d’autoritzar o no la participació dels alumnes en una convocatòria de vaga són els pares, mares, tutors i/o representants legals dels alumnes.
  • En aquestes jornades, cal que totes les famílies tinguin clar que l’Institut segueix el seu horari habitual i que l’alumnat és atès.
  • L’Institut no es responsabilitza de cap circumstància que pugui afectar algun alumne o alumna, durant aquestes jornades, si no assisteix al centre. La no assistència al centre educatiu només pot ser justificada pels pares, mares, tutors i/o representants legals dels alumnes.
  • Segons la Disposición final primera de la Ley Orgànica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaciónque modifica entre d’altres el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación:

 «A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en los centros educativos y facilitar su derecho de reunión, los centros educativos establecerán, al elaborar sus normas de organización y funcionamiento, las condiciones en las que sus alumnos pueden ejercer este derecho. En los términos que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.»

  • Les NOFC de l’Institut recullen aquesta circumstància i per aquest motiu regula la “manca generalitzada d’assistència” només per alumnes de 3rESO, 4tESO i Batxillerat i que depenent si resten autoritzats o no per les seves famílies aquesta no assistència pugui tenir consideració de FALTA INJUSTIFICADA.
  • Us emplacem a què feu les reflexions oportunes als vostres fills/es així com de valorar la necessitat o no de participar d’aquestes convocatòries.

Per resoldre qualsevol dubte restem a la vostra disposició.