ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE (EDC)

L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

 • Assoliment de la competència digital
 • Planificació estratègica i organització
 • Metodologies didàctiques i innovació
 • Inclusió digital i de gènere
 • Seguretat i protecció de dades

Continguts de l’EDC

L’EDC té, bàsicament dues parts. Una primera part que és més estratègica (objectius, activitats, planificació, etc.), on es defineix on vol arribar el centre digitalment parlant. La segona part mostra la cultura digital, ja que és on es va recollint el que el centre ja té establert en aquest sentit.

Per entendre’ns, la part estratègica és com volem que acabi sent el centre i com aconseguir-ho, on volem anar?, i la part de cultura digital són els plans, procediments, protocols, normatives, serveis i acords que el centre ja utilitza, que estem fent?

Estratègia

Per dissenyar una bona EDC cal seguir unes fases determinades. Per a cada fase ens valdrem de diferents instruments que ens permetran concretar quin grau de maduresa digital necessitem que assoleixi el centre en cada àmbit (alumnat, professorat i centre) i com fer-ho. Tot i això, en el document EDC no caldrà indicar tots els instruments que s’han utilitzat. Només haurem d’incloure-hi els que són necessaris per entendre el disseny final de l’EDC. Veiem, fase per fase, què és recomanable que inclogui el document d’EDC.

Diagnosi: tal com s’indica en la guia d’elaboració de la diagnosi, hi ha moltes formes possibles per abordar aquesta diagnosi: anàlisi dels indicadors de centre, realització d’enquestes a la comunitat escolar, entrevistes, observacions, ús de la rúbrica del pla TAC, de l’eina SELFIE, etc. Totes aquestes tècniques ens proporcionen molta informació. Però cal destacar que a l’EDC només s’hi han d’incloure les conclusions argumentades de la diagnosi, que permetin entendre la selecció dels objectius.

Així doncs, no és necessari indicar els gràfics de totes les enquestes o afegir tots els indicadors analitzats. Només caldrà indicar aquelles dades o gràfics que permetin argumentar les conclusions de la diagnosi.

Objectius de l’Estratègia Digital: en el document han d’aparèixer els objectius que es concreten a mitjà termini (3 o 4 anys). Després de la diagnosi hauran aparegut molts objectius. Caldrà seleccionar-los i prioritzar-los. En el document d’EDC només apareixeran aquells que el centre intentarà assolir en el termini establert.

Planificació: en el document també s’han d’incloure les accions detallades per tal d’assolir els objectius fixats. Per cada activitat és convenient indicar, com a mínim, la seva temporització, els responsables i els recursos necessaris.

Avaluació: aquesta fase s’ha de concretar en indicadors d’assoliments per cada objectiu i en indicadors de seguiment de cada activitat. També és recomanable que en el mateix document de l’EDC s’especifiqui quan es farà l’avaluació periòdica de la mateixa EDC dissenyada.

Cultura Digital

El document de l’EDC serà la referència del centre en l’àmbit de tecnologies digitals. Per tant, és important que aquest document també reculli la gestió diària de l’organització digital del centre. Què està fent el centre en temes digitals? Quines accions el centre ja té consolidades i funcionen? És possible que el centre ja hagi desenvolupat i escrit plans, procediments, normatives, protocols, etc. L’EDC ha de recopilar-ne, almenys, les referències per poder trobar-los de manera fàcil i àgil.

El desplegament de l’EDC al llarg dels cursos també generarà més activitats que és important afegir a l’EDC. Per exemple, si un centre realitza la diagnosi i detecta que el professorat de nova incorporació té dificultats en adaptar-se en temes digitals, la part estratègica de l’EDC indicarà un objectiu en aquest sentit. I molt probablement, una de les accions per assolir aquest objectiu serà la creació d’un pla d’acollida digital de nou professorat. Quan l’acció ja s’hagi dut a terme, aquest pla d’acollida digital s’incorporarà a la part de cultura digital del document de l’EDC. D’aquesta manera, l’EDC recollirà tots els aspectes digitals del centre.

En aquesta part de cultura digital de l’EDC s’hi poden incorporar referències a les NOFC, referències a procediments del sistema de qualitat que tingui el centre, acords de claustre o de Consell Escolar, plans específics dissenyats per millorar aspectes concrets, protocols a seguir per la gestió dels serveis, autoritzacions que les famílies han de signar, descripcions dels serveis que s’utilitzen al centre, referències al PEC per la part metodològica de l’ús de les tecnologies, etc.

En tot cas, seria recomanable que contingués, almenys, els següents aspectes:

 • Desplegament curricular de la competència digital de l’alumnat
 • Descripció dels serveis digitals que s’ofereixen a alumnes, professorat i famílies, i procediments de gestió
 • Acolliment digital dels alumnes, docents i famílies de nova incorporació
 • Comunicacions amb la comunitat educativa
 • Portals web i xarxes socials
 • Acords o protocols de centre referents a l’EDC