Llibres de text, lectura i materials

A continuació procedirem a informar-los dels llibres de text, llibres de lectura i altres materials que els seus fills/es necessitaran pel proper curs 2023/2024.

Els llistats són els següents:

Observacions:

La llicència digital de Tecnologia (amb un preu de 11.00€) que apareix com a obligatòria a 1rESO, 2nESO i 3rESO i 4tESO, es distribuirà EXCLUSIVAMENT des del Departament de Tecnologia un cop iniciem l’activitat lectiva 2023/2024.

Les sortides pedagògiques sense pernoctació per tots els nivells d’ESO tenen un cost de 60€.

Les sortides pedagògiques sense pernoctació de Batxillerat es classifiquen en dues modalitats: sortides comunes amb un cost de 60€ i sortides de modalitat amb un cost de 30€.

La samarreta d’Educació Física (obligatòria a l’ESO i 1rBatxillerat) només es pot adquirir a la botiga BY PUNS (Carrer de Sor Rita Mercader, 33 d’Igualada). Els alumnes de 1rESO també poden fer servir la samarreta tècnica de les Jornades Esportives.

Específiament a 1r i 2n de Batxillerat queden pendents la tria d’algunes lectures corresponents a les matèries de Llengua i Literatura Catalana, Llengua i Literatura Castellana i la matèria de modalitat de Literatura Castellana. Aquests materials seran comunicats als/les alumnes afectats/des en iniciar el curs escolar i tan bon punt els departaments hagin pogut fer la tria.

SI TREBALLEU A TRAVÈS D’IDDINK:

Des de la plataforma d’IDDINK podreu realitzar els pagament de la llicència de Tecnologia (11.00€) i/o les sortides pedagògiques sense pernoctació (60€).

Al setembre l’empresa IDDINK ens informarà directament al centre de l’estat d’aquests pagaments per poder lliurar les llicències digitals de tecnologia i/o validar l’estat de les sortides.

Les llicències digitals d’anglès o de llengua castellana (Batxillerat) seran lliurades directament per IDDINK en realitzar la tramesa dels altres materials.

SI NO TREBALLEU A TRAVÈS D’IDDINK:

El pagament de la llicència de Tecnologia i/o les sortides pedagògiques sense pernoctació les haureu de fer amb un ingrés al compte del centre (ES41 2100 0373 1502 0009 5431) a través dels caixers automàtics o bé mitjançant banca electrònica indicant el nom complet del vostre fill/a i el concepte “Llicència de Tecnologia” i/o “Sortides Pedagògiques“. Un cop efectuat el pagament haureu de lliurar a la Secretaria del centre el justificant de l’ingrés (presencialment o per correu electrònic a l’adreça a8044168@xtec.cat).

SORTIDES PEDAGÒGIQUES SENSE PERNOCTACIÓ DE MODALITAT (BATXILLERAT)

Aquestes sortides amb un cost de 30€ només es podran abonar amb un ingrés al compte del centre (ES41 2100 0373 1502 0009 5431) a través dels caixers automàtics o bé mitjançant banca electrònica indicant el nom complet del vostre fill/a i el concepte “Sortides Pedagògiques de Modalitat”.

Aquest import s’abonarà un cop iniciat el curs escolar i un cop des de la Coordinació de Batxillerat tinguem confirmades aquestes visites.