Matrícula Batxillerat 2023/2024

Matrícula per cursar 1r Batxillerat

Alumnes que pertanyen a l’Institut Pla de les Moreres i fan continuïtat

Els alumnes que actualment cursen 4tESO al nostre centre cal que hagin lliurat dintre del termini previst el full de tria de matèries de modalitat i optatives, un document de compromís en què ratifiquen el desig de continuar al nostre centre per cursar 1r de Batxillerat i alhora confirmen les matèries de modalitat que cursaran.

La matrícula serà considerada en ferm un cop abonades les quotes corresponents al material de centre (40€) i la quota de l’AMPA (15€) en un únic íngrés seguint les instruccions que figuren al final d’aquesta pàgina tot recordant que la quota de l’AMPA és un únic ingrés per família. En cas de tenir dos o més fills escolaritzats al centre aquesta quota de 15€ només s’abonarà en un dels ingressos. Aquest justificant cal lliurar-lo a la Secretaria del centre abans del 3 de juliol de 2023.

Alumnes procedents d’altres centres educatius

Un cop lliurat el full de tria de matèries de modalitat i optatives i finalitzat el procés de preinscripció oficial, aquestes alumnes un cop admesos han de contactar amb la Secretaria del centre per recollir tota la documentació (autoritzacions i informes) que hauran de retornar degudament complimentada conjuntament amb el justificant d’ingrés del material de centre (40€) i la quota de l’AMPA (15€) en un únic íngrés i abans del 3 de juliol de 2023.

Matrícula per cursar 2n Batxillerat

Alumnes que pertanyen a l’Institut Pla de les Moreres i fan continuïtat

Aquests alumnes no cal que facin cap tràmit de preinscripció, simplement hauran de lliurar un document de compromís en què ratifiquen el desig de continuar al nostre centre per cursar 2n de Batxillerat i alhora confirmen les matèries de modalitat que cursaran. Aquest document caldrà ser retornat al tutor/a abans del 9 de juny de 2023.

Tanmateix cal abonar les quotes corresponent al material de centre (40€) i la quota de l’AMPA (15€) en un únic íngrés seguint les instruccions que figuren al final d’aquesta pàgina tot recordant que la quota de l’AMPA és un únic ingrés per família. En cas de tenir dos o més fills escolaritzats al centre aquesta quota de 15€ només s’abonarà en un dels ingressos. Aquest justificant cal lliurar-lo a la Secretaria del centre abans del 3 de juliol de 2023.

PROCEDIMENT DE PAGAMENT

Els imports anteriors cal abonar-los, en un ingrés únic, al compte del centre:

ES41 2100 0373 1502 0009 5431

només es podrà realitzar a través dels caixers automàtics o bé a través de banca electrònica. Recordin que han d’indicar a l’ingrés el nom complet del seu fill/a i el motiu de l’ingrés (Matrícula1BTX o bé Matrícula2BTX).