Projecte Educatiu

El passat mes de febrer (26/02/2019) el Claustre de professors/es i posteriorment el Consell Escolar van aprovar per unanimitat el nou Projecte Educatiu de Centre després de gairebé un any de treball entre els diferents departaments didàctics, mares i pares a través de l’AMPA i la direcció de l’Institut.

En aquest nou document hem volgut destacar la importància dels alumnes, com a protagonistes principals, d’aquest procés d’ensenyament i aprenentatge però també de la necessària coresponsabilitat i compromís de les famílies amb el centre educatiu i especialment amb els diferents equips docents. Aquest respecte i reconeixement recíproc entre centre educatiu i família s’explicita amb la Carta de Compromís Educatiu.

Creiem que la nostra Missió és formar, instruir i orientar el nostre alumnat en un marc educatiu ampli basat en l’assoliment de competències acadèmiques, professionals i socials, que els permetin i facilitin un rendiment òptim i un accés al món laboral o estudis posteriors amb una formació adequada, adient i de qualitat, juntament amb un desenvolupament integral i d’habilitats interpersonals que facin possible una integració madura i crítica a la societat actual. El centre ha d’ajudar l’alumnat a formar-se com a persones autònomes, responsables, solidàries, participatives, crítiques, plurals i tolerants.

El centre a través d’aquest PEC s’ha marcat 8 grans objectius generals de centre que té la intenció d’assolir i consolidar en els propers anys. És el que s’anomena la Visió del projecte i es concreta en voler ser un centre:

  • Reconegut
  • Innovador
  • Plurilingüe
  • Integrador, cohesionat i participatiu
  • Sostenible
  • Solidari
  • Arrelat i respectuós amb les tradicions de la nostra societat
  • Coeducador

Per poder assolir aquests grans objectius generals el PEC estableix 15 grans línies estratègiques, consensuades entre tots els equips docents i departaments didàctics, que representen l’eix vertebrador del Projecte de Direcció (PD) i dels corresponents Plans Generals Anuals (PGA).

És molt important el que volem aconseguir però també és molt important com ho volem aconseguir. Per aquest motiu el PEC explicita i concreta detalladament els Valors amb què ho portarà a terme assumint com a propis els principis rectors del sistema educatiu que queden desenvolupats en l’article 2 de la  Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Els documents de centre que són de caràcter públic i d’interès general per tota la nostra comunitat educativa són: