Consell de delegats i delegades

El Consell de delegats i delegades és l’òrgan col·legiat que representa a tot l’alumnat del centre. Així mateix, afavoreix la participació dels seus membres en les decisions de l’institut.

Està constituït pel delegat o delegada i el o la suplent de cada classe entre els que s’escull un/a representant de cada nivell, un/a representant general i un/a secretari o secretària que és qui té la funció d’elaborar les actes.

Cada dues setmanes es convoca una sessió del Consell en la que un/a representant del professorat i  l’integrador social informen l’alumnat de tots aquells temes que són del seu interès i, alhora, els i les representants de cada classe fan peticions i propostes que seran trameses a l’equip directiu.

Consell de delegats i delegades curs 2021-2022