Matrícula ESO 2023/2024

Alumnes que cursaran 1rESO

Els alumnes que actualment estan a i cursen estudis en algun dels centres adscrits (Escola Joan Maragall, Escola Pompeu Fabra i Escola Marta Mata) rebran tota la documentació (autoritzacions i informes) durant el mes de maig, de manera individualitzada i directament a les escoles, documents que hauran de retornar degudament emplenats a la Secretaria del centre abans del 28 de juny de 2023.

Conjuntament amb aquesta documentació caldrà entregar el justificant de pagament de l’import corresponent al material de centre (40€) i la quota de l’AMPA (15€) en un únic ingrés.

Els alumnes que cursen en centres no adscrits caldrà que contactin amb la Secretaria del centre per obtenir aquesta documentació i seguir el mateix procediment descrit anteriorment. En aquest cas la documentació i el justificant d’ingrés el lliuraran directament a la Secretaria del centre.

Alumnes que cursaran 2ESO, 3rESO o 4tESO

Els alumnes que actualment ja cursen estudis al nostre centre només caldrà que procedeixin a confirmar la plaça mitjançant un document que s’ha lliurat nominalment a l’alumnat.

Caldrà retornar als tutors/es, abans del 16 de juny de 2023, aquest document de confirmació de plaça conjuntament amb el justificant de pagament de l’import corresponent al material de centre (40€) i la quota de l’AMPA (15€) en un únic ingrés.

Pels cas d’alumnes que s’incorporin procedents d’altres centres educatius, caldrà que contactin amb la Secretaria del centre per recollir tota la documentació (autoritzacions i informes) i segueixin amb el procediment descrit. En aquest cas la documentació i el justificant d’ingrés el lliuraran directament a la Secretaria del centre.

IMPORTANT!

Les famílies que tenen més d’un fill/a escolaritzat al nostre centre pagaran una única quota de l’AMPA.

Així doncs, les famílies que només tinguin un fill escolaritzat al nostre centre hauran de realitzar un únic ingrés per un import de 55€.

Les famílies que tinguin dos fills hauran de realitzar dos ingressos, un per un import de 55€ i un altre per un import de 40€ i així succesivament pel cas de famílies amb més fills al centre.

PROCEDIMENT DE PAGAMENT

Els imports anteriors cal abonar-los al compte del centre:

ES41 2100 0373 1502 0009 5431

i només es podrà realitzar a través dels caixers automàtics o bé a través de banca electrònica. Recordin que han d’indicar a l’ingrés el nom complet del seu fill/a i el motiu de l’ingrés (Matrícula1ESO, Matrícula2ESO, Matrícula3ESO o Matrícula4ESO).

El justificant de l’ingrés també caldrà lliurar-lo al tutor/a del seu fill/a i/o la Secretaria del centre, segons s’escaigui.