POEFA-Projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat

El Departament d’Educació ha seleccionat el centre Institut Pla de les Moreres perquè participi en el
Projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA)”.
Aquest projecte té per objecte la selecció de centres de titularitat pública del Departament d’Educació que presentin un projecte escolar amb actuacions innovadores de suport i reforç per reduir i prevenir l’abandonament escolar prematur i fomentar la igualtat d’accés a una educació de qualitat en les etapes de primària, secundària obligatòria i batxillerat.

D’acord amb això s’estableix el marc per a la formalització d’actuacions en els centres de titularitat pública adreçades a incrementar l’èxit educatiu i a disminuir la taxa d’abandonament escolar a través d’accions diferenciades, complementàries i d’espais d’aprenentatge innovadors.

Davant la situació d’excepcionalitat i d’emergència sanitària originada per la COVID-19, el Consell de Ministres va acordar el passat 16 de juny fer extensiu el Programa d’orientació i reforç per a l’avanç i suport a l’educació (POEFE-ABA19) a tots els cursos d’Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat. Inicialment, aquests ajuts estaven destinats prioritàriament a 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO com a mesura de reforç d’aquesta transició educativa i amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats educatives de tot l’alumnat, especialment el més vulnerable.

Les accions que el nostre centre ha decidit portar a terme (fins al 30 d’abril de 2021) corresponen a les modalitats:

  • Reforç educatiu extern. Sessions i tallers en horari lectiu que proporcionen suport per a les competències bàsiques amb docents externs, i professionals o assessors de reforç per als alumnes més vulnerables.
  • Extensió educativa amb un component lúdic. Sessions i estades dins i fora delcentre, en horari lectiu, de tarda o extraescolar.

Aquestes actuacions no tindran cap cost per les famílies ja aquestes accions del projecte POEFA estan emmarcades dintre de la Unió Europea (UE) i dels Fons Socials Europeus (FSE).