PLA OBERTURA DE CENTRE

Amb l’arribada de la Fase 2 de desescalada en el confinament, prevista pel proper dilluns 1 de juny de 2020 s’han dictat instruccions per la reobertura del centres educatius.

Segons les instruccions que s’han rebut hem elaborat un Pla d’Obertura del Centre, que trobaran adjunt en aquesta entrada conjuntament amb altra informació, que regula les condicions d’aquesta obertura i que a grans trets implica que:

  • El centre romandrà obert però no hi haurà cap tipus d’activitat lectiva.
  • Al centre no hi romandrà de forma permanent cap docent. Per condició de vulnerabilitat hi hauran docents que de cap manera podran fer cap tipus de treball presencial.
  • El 3r trimestre es va iniciar en situació de confinament i amb docència telemàtica i finalitzarà amb docència telemàtica.
  • Les proves extraordinàries d’ESO i 2nBTX i de recuperació de 1rBTX programades pel 18 i 19 de juny seran de forma telemàtica.
  • El lliurament del butlletins amb les notes finals només podran ser de forma telemàtica.
  • Les acccions educatives presencials seran pels casos o motius en què sigui impossible una resolució o un tractament telemàtic i/o telefònic.
  • L’accés al centre serà absolutament restringit, controlat, limitat i necessàriament amb cita prèvia pels canals que el centre té a la seva disposició (correu electrònic de centre , plataforma iEduca i correu electrònic corporatiu) i que s’adreçaran directament a la persona afectada.
  • Els alumnes de 4tESO i 2nBTX per finalitzar etapa educativa tenen reservades unes franges horàries per si necessiten de cap acció educativa específica. En el cas dels alumnes de 4tESO les possibles accions educatives són de caire orientador mentre que les de 2nBTX van enfocades a les proves PAU. En qualsevol cas cal treballar una solució telemàtica.
  • El possible accés dels alumnes al centre esta supeditat a les condicions i requisits que apareixen al Pla d’Obertura del Centre i a més a més han d’anar acompanyats d’una declaració responsable per part dels pares, mres i/o tutors legals.
  • En tot moment cal complir les mesures generals de protecció i prevenció.

Els demano doncs que llegeixin atentament tota la documentació que els adjuntem i que acompanyen aquest Pla d’Obertura del Centre: