Matrícula BATX 2020/2021 (Setembre)

Les famílies que no heu pogut formalitzar la matrícula pels estudis de Batxillerat 2020/2021 en el període ordinari (8 al 14 de juliol de 2020) us informem que podreu formalitzar aquests tràmits abans de l’inici de l’activitat lectiva programada pel 14 de setembre de 2020. Durant aquest període les famílies heu de fer arribar a la Secretaria del centre qualsevol document que afecti a l’infant que s’hagi tramitat i/o actualitzat (domicili, dades de contacte, DNI, Targeta Sanitària, sentències judicials de custòdia, informes mèdics…).

La confirmació de plaça i/o matrícula va acompanyada de l’abonament d’una quantitat econòmica en concepte de material fungible i d’altres recursos que els seus fills/es utilitzen al llarg del curs. Enguany aquesta quota està bonificada pels alumnes de 1rBTX i 2nBTX que ja són alumnes del centre ja que hem aplicat els descomptes de les sortides sense pernoctació que no hem pogut realitzar i ja estaven abonades.

Tanmateix existeix la quota de l’AMPA, que enguany atenent les circumstàncies excepcionals que ens afecten s’ha rebaixat un 33% i serà de 10€ per família. Atenent al fet que aquesta quantitat reverteix directament sobre els seus fills/es i fer facilitar les gestions, es cobra conjuntament amb el material de centre.

Així doncs els informem de les quotes totals, AMPA inclosa, per cadascun del cursos que cal abonar preferentment abans del 14 de setembre:

Alumnes que actualment pertanyen a l’Institut Pla de les Moreres:

  • 1rBTX35€
  • 2nBTX- Humanístic/Social: 25€
  • 2nBTX- Científic (QUI-BIO)5€
  • 2nBTX- Científic (QUI-DT)10€
  • 2nBTX- Tecnològic: 10€

Alumnes que s’incorporen procedents d’altres centres educatius:

  • Els alumnes que s’incorporin d’altres centres educatius, tant a 1r BTX com 2n BTX la quota total és de 50€.

Si hi ha qualsevol circumstància personal i/o familiar que impedeixi portar a terme qualsevol d’aquests tràmits els demanem que contactin amb la Secretaria del centre:

Les autoritats sanitàries restringeixen l’accés als centres educatius i aquests queden limitats als casos que de manera excepcional no es poden solucionar telemàticament.

Com procedir per fer aquest ingrés?

El compte al que han d’efectuar l’ingrés és: ES41 2100 0373 1502 0009 5431

1.- Caixer automàtic: cal que indiquin el NOM i COGNOMS de l’alumne/a i el nivell que cursarà el 2020/2021 i que s’imprimeixin el resguard d’ingrés bancari.

2.- Banca electrònica: cal que indiquin en el concepte de la transferència el NOM i COGNOMS de l’alumne/a i el nivell que cursarà el 2020/2021 i que guardin el resguard que es genera en fer aquest tipus d’operacions.

Qualsevol circumstància personal que impedeixi fer l’abonament d’aquesta quantitat caldrà que s’adrecin presencialment a la Secretaria del centre un cop obrim les portes i l’atenció presencial sigui possible (estat Fase 2 de desescalada en el desconfinament)