Certificació de Llengües estrangeres
El passat 23 de març es publicava la Resolució ENS/583/2018 que modificava una resolució anterior del 28 de novembre del 2017 (Resolució ENS/2850/2017) i com a conseqüència d'aquesta modificació l'INSTITUT Pla de les Moreres entrava a formar part del Programa Experimental de Suport a la Certificació dels Coneixements en Llengües Estrangeres
Pel fet de participar d'aquest programa l'Escola Oficial d'Idiomes d'Igualada realitzarà una reserva específica de places pels nostres alumnes per tal d'examinar-se dels nivells B1 (Certificat de Nivell Intermedi) i B2 (Certificat de Nivell Avançatd'anglès. La reserva que hem efectuat és de 15 places pel B1 i 5 places pel B2.
Els avantatges d'aquesta convocatòria és que tenen un cost que correspon exactament al cost de les taxes oficials i d'altra banda que es realitzen a Igualada, estalviant desplaçaments a altres emplaçaments.
Les preinscripcions es realitzaran des del nostre institut entre el dilluns 16 i el dimecres 18 d'abril. El pagament de les taxes es podrà realitzar entre el dilluns 16 i el dijous 19 d'abril. La carta de pagament s'obté en realitzar la preinscripció i el seu pagament és la confirmació de la plaça.
Les proves seran els dies 31 de maig de 2018 (B1) i 8 de juny de 2018 (B2). La convocatòria dels aspirants serà a les 15:30h i l'inici de la prova serà a les 16h.

Els requisits per poder participar són: estar matriculat al nostre centre, tenir superat 2nESO i tenir 15 anys o bé complir-los durant el 2018.

Pagament

 1. Dins del termini establert cal efectuar el pagament a l’entitat Caixabanc SA, “La Caixa”, si escau. Es necessiten les dades que consten a la carta de pagament.

2. La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa, o el pagament realitzat en una entitat bancària que no sigui Caixabanc SA, “La Caixa”, és motiu d’exclusió de la convocatòria.

3. No han de pagar cap taxa, sempre i quan s’acrediti amb la documentació corresponent (veure apartat Documentació):

 

  • a. Les persones amb títol de família nombrosa de categoria especial.
  • b. Les persones amb una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.
  • c. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
  • d. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.
  • e. Els membres d’unitats familiars que perceben la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
  • f. Les víctimes de violència de gènere.
  • g. Les persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d’edat.
  • h. Els infants o adolescents en acolliment familiar.

 

 Validació de les dades de les persones inscrites

 La presentació de la sol·licitud implica l’autorització al Departament d’Ensenyament per validar les dades corresponents a la pertinença a una família nombrosa, monoparental o tenir una discapacitat igual o superior al 33%, si escau. En el cas que hi hagi incidències en relació amb la validació fefaent, la persona sol·licitant haurà de presentar la documentació acreditativa corresponent (veure apartat Documentació).

 Documentació

La persona aspirant ha de presentar la documentació acreditativa dels requisits de participació i del dret de bonificació o exempció de pagament, al centre on farà la prova, des del moment de la publicació provisional d’admesos i exclosos i abans del 9 de maig de 2018, en l’horari de secretaria del centre:

a) Document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què s’ha inscrit a les proves, només en el cas que hagi resultat exclosa en la llista provisional per no haver-se validat la informació al·legada en la inscripció;

b) Si escau, document justificatiu de la bonificació o l’exempció de la taxa o el preu públic.

La documentació es pot presentar per correu administratiu, per correu electrònic o en mà.